ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ.) จังหวัดปัตตานี
2. โครงการชาวตานี ใส่ใจลดโลกร้อน ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดปัตตานี
3. โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ
4. โครงการปิดทองหลังพระ
5. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ (Green City)
6. โครงการ ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
7. โครงการ ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ.)
8. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดปัตตานี ปี 2562
9. โครงการสร้างความร่วมมือด้าน ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศจังหวัดปัตตานี
10. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดปัตตานี